HF Kongedybets vedtægter

Vedtægter for Haveforeningen Kongedybet

 

§ 1

Foreningens navn er Haveforeningen Kongedybet.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens beliggenhed er: pc. 3 af matr.nr. 21 m.fl. Sundby Overdrev,

Kongelundsvej 246 - 248, postadresse 2770 Kastrup

 

§ 2     Formål og virke

 

2.1     Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestem­melser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed.

 

2.2     Foreningen skal gennem sin bestyrelse blandt andet sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller de enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

 

2.3     Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihavefor­bundet for Danmark.

 

2.4     For ethvert medlem gælder, at man er under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse.

          Man må gøre sig klart, at der er tale om en havelod til kolonihaveformål. Der gælder derfor en række bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommerland

 

§ 3     Medlemmer

 

3.1     Som medlem kan optages myndige personer, som samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

 

3.2     Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen

Adresseændring skal omgående meddeles formand eller kasserer og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Medlemmet skal have bopæl i hovedstadsregionen. Medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra hovedstadsregionen. Såfremt det ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jf. § 7

 

 

3.3.   Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

         

3.4     Ved leje af havelod oprettes en lejeaftale. Lejeaftalen er den til enhver tid gældende standard lejeaftale udarbejdet af Kolonihave­forbundet for Danmark, hvis bestem­melser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

          Overdragelsen er først gyldig, når indbetaling af indmeldelsesgebyr til foreningen er registreret.

          Indmeldelsesgebyr fastsættes på haveforeningens generalforsamling.

 

 

Et medlem kan kun erhverve en have, og kan ikke samtidig være med­lem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark .

Overtrædes denne bestemmelse kan bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jf. § 7.

 

§ 4     Hæftelse

 

Medlemmerne hæfter med 1/76 del for foreningens gælds forpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab.    

§ 5     Leje

 

5.1     Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandlednings nedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

  

5.2   Leje betales forud kvartalsvis, senest den 3. bankdag i kvartalets forste 


5.3     Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør jfr. § 7.

 

5.4     Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyg­gelse, beplantning m. v. forud for alle andre kreditorer.

 

 

§ 6     Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede .

 

6.1     Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m. m. som skal være gældende indenfor området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

 

 

6.2     Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelsen eller offentlige myndig­heder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten inde­holdte bestemmelser.

 

§ 7     Opsigelser eller ophævelse af lejemål

 

7.1     Foreningens bestyrelse er berettiget ti! at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på haveloddens adresse.

Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at forening­ens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis lejerestancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

 

7.2     Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet over­lader brugen af haveloddet til en anden og trods foreningens påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren/brugeren af et havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

 

7.3     Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbudet om benyttelse af havehuset til helårsbeboelse.

 

 

7.4     Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo.

Fjernelsen skal dog foretages på en sådan måde, at havens anlæg såvel som det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade.

 

7.5     Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.

Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber.

Værdiansættelsen skal finde sted inden for rammerne af de af Kolonihaveforbundet for Danmark udstedte retningslinjer og skal udføres af et nedsat vurderingsudvalg efter de for området gældende bestemmelser.

 

7.6     Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

 

7.7     Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7 pkt. 6, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen ifølge godkendte vurderingsregler.

Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav  mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

 

7.8     Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages.

 

7.9     Afgår et medlem ved døden, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel på 3 måneder til den 1ste i en måned.

Dog gælder,

- at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette

- at en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabs lignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden.

- at myndige slægtninge i op- og nedstigende linie har samme ret, til at få overdraget lejemålet.

Bestyrelsen afgør alene, om ovenfor anførte betingelser er opfyldt.

 

 

§ 8     Fællesarbejde

 

8.1     Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- & vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles ­faciliteter.

Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

 

8.2     Bestyrelsen kan indkalde til fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde kan bestyrelsen idømme en bod fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse. Pålagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

§ 9     Generalforsamlingen

 

9.1     Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

9.2     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning

 3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning

 4. Fastsættelse af gebyrer

 5. Indkomne forslag

 6. Godkendelse af budget

 7. Valg af formand/kasserer

 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 9. Valg af revisorer og suppleanter

10. Valg af vurderingsudvalg

11. Eventuelt

 

9.3     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden

    Bestyrelsen er i så fald pligtig til at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede

 

9.4.   0rdinær generalforsamling indkaldes elektronisk af bestyrelsen(undtagelsesvis pr. brev hvis medlem ingen mailadresse har)  med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.

 

9.5     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én måned efter regnskabsårets udløb. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

9.6     Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt deres ægtefælle eller samlever.

 

9.7     Hvert havelod har een stemme. Skriftlig afstemning skal finde sted hvis bestyrelsen eller 10 % af de fremmødte stemmeberettigede kræver det.

 

9.8     Der kan stemmes ved fuldmagt. Hver havelod kan højst medbringe 1 fuldmagt udover egen stemme.

 

9.9     Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemme­berettigede ved simpelt flertal, medmindre der skal stemmes om,

- Vedtægts ­ændringer

- Optagelse af kollektive lån

- Ekstraordinære indskud

- Haveforeningens opløsning

 

Hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget,

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

9.10. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, foreningens formand og referenten.

 

§ 10   Bestyrelsen

 

10.1   Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

 

10.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode.

Bestyrelsen består af: Formand, kasserer, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og sekretær vælges i lige år kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

 

10.3   Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 repræsentant fra en havelod med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen.

Afgår formanden eller kasserer i en valgperiode, indkaldes. til ekstraordinær

generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

 

10.4   Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af kasserer efter behov eller når blot et medlem af bestyrelsen begærer det.

 

10.5   Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtede person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret.

 

10.6   Der føres protokol over forhandlinger­ne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i møderne.

 

10.7   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end ½ delen er af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.

 

10.8   Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af

foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål.

 

10.9   Bestyrelsens omkostninger/ udlæg for foreningen (telefon, kontorhold, kørsel m.v.) dækkes af foreningen ifølge bilag.

 

§ 11   Tegningsret

 

11.1   Foreningen tegnes af formanden og kasserer i fællesskab eller af den samlede bestyrelse.

 

§ 12   Regnskab og revision

 

12.1   Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Års regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

 

12.2   Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

 

12.3   Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn pr. år.

 

§ 13   Foreningens opløsning

 

13.1   Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser overfor den opløste forenings medlemmer.

 

13.2   Skyldes foreningens opløsning at foreningen helt ophører med at drive kolonihave, vælges 2 likvidatorer

 

13.3   Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

 

13.4   Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med Københavns kommune er i kraft.

 

 

Foreløbigt vedtaget på generalforsamling i H/F ”Kongedybet” 19. marts 2007.

Endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2007.

Rettelse til § 3.4 foreløbig vedtaget 17.03.09 og endelig vedtaget 20.06.09

Rettelse til §4 vedtaget marts/juni 2013

Rettelse t §9.4 vedtaget marts/juni 2014