Ordensregler for H/F Kongedybet

(Vedtaget på generalforsamling 19. marts 2009)
Rettelser 2012, 2013, 2014, 2016 og 2022

1
På foreningens område må der maximalt køres 10 km / t. Det gælder alle kørende.

2
Alle motorkøretøjer skal respektere de afmærkede Ind - og udkørsler.

3
Parkering i havegangene er forbudt. Hensættelse af cykler, skraldespande og andet er forbudt. Køretøjer over 3500 kg og mere end 5 meter lange henvises til parkering udenfor foreningens område.

4
Parkeringsplads i haven skal placeres i et af hjørnerne i forhaven. Målene må ikke overstige 4 m. i bredden (ud mod gangen) og 5,5 m dyb. Pladsen skal indrammes med hæk, hegn eller planter. Pladsen må ikke overdækkes. Der må ikke være låger mod gang (se punkt 38)

5
Al unødig ophold og indtagelse af alkohol i og omkring marketenderiet er forbudt i perioden 1.5. - 1.9. (jf. kontrakt mellem forening og marketender)

6
Al afbrænding er forbudt.

7
Brug af el-, benzin-, og dieseldrevet værktøj kan foregå i weekenden under hensyntagen tik naboerne

8
Udenfor sæsonen 1.11. – 1.4. er enhver pligtig til at låse porte og låger efter sig, ved ind - & udkørsel i kolonien.

9
Der er vandingsforbud hver dag mellem 08.00 — 20.00
• Der må kun vandes i haverne 1- 20 og 60 — 82 på ulige datoer.
• Der må kun vandes i haverne 22 -58 på lige datoer
• Græsplæner må ikke vandes
• Der må ikke vandes med turbine.
• Der må vandes med håndholdt slange
• Siveslange er tilladt til vanding of nyplantede hække, dog maksimalt i 4 måneder
Overtrædelse heraf medfører bøde (takst reguleres efter punkt 30)


Store vand-/badebassiner kan fyldes en gang pr. sæson
Ved bassiner over 2500 liter betales 50 kr. pr. m3
Man har selv ansvar for betaling til foreningen, enten i kontortiden eller via foreningens konto mærk betaling bassin

10
Henvendelser til bestyrelsen kan foregå i kontortiden mellem 10 —12 på dage med fællesarbejde — eller ved at benytte foreningens mail/brevkasse

11
Klager og lignende skal indleveres skriftligt.

12
Forhække skal enten være liguster eller bøg.
Forhække må højst være 150 cm – dog tillades buer henover indgangsparti samt klippede hækkeskulpturer, der overstiger de 150 cm, såfremt disse ikke hæmmer indblikket til haven væsentligt. Sidehække må højst være 180 cm. Have 23 og have 57 har sidehæk mod P plads og have 39 og 41 har sidehæk mod trailerparkering (max 180 cm)
Alle hække skal klippes i juni og september måned.

13
Hvis træer er over 6 m og de generer naboer skal man selv påtale dette direkte til haveejer. Hvis enighed om beskæring ikke kan opnås, rettes henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen foretager besigtigelse og kan efter vurdering forlange træer og anden bevoksning beskåret til max. 6 m´s højde. Hvis bestyrelsens påtale ikke efterkommes indenfor 2 uger, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for lejers regning. Hvis regning ikke betales på anfordring kan bestyrelsen anvende regler svarende til inddrivelse af lejerestance.
Der må ikke plantes beplantning der kan beskadige foreningens dræn. Påføres dræn skade, skal skadevolder selv betale for reparation.

14
Rettet 28.03.2013
Foreningen fører ekspektanceliste. Der føres 2 lister. 1 for medlemmer af foreningen og 1 for alle andre.
Medlemmer opført på foreningens liste har fortrinsret til ledigt havelod, mod opgivelse af tidligere havelod.
Der er gebyr på den eksterne liste. Generalforsamlingen fastsætter beløbet.

Ekstern liste:
Listen åbnes når der er mindre end 50 personer på ventelisten.
Der annonceres ved kontor og på foreningens hjemmeside forud for at listen åbnes.
Det koster 100 kr. at blive skrevet op. Det koster 100 kr. om året at stå på listen.

Opnoterede skal uopfordret møde op i foreningen 1. eller 2. søndag i maj mellem klokken 10 - 12 og betale det årlige kontingent, for at opretholde pladsen på ventelisten.
Møder de ikke op, slettes de automatisk af listen.
Når listen er over 50 lukkes den og den genåbnes når der er under 50 personer opnoteret.
Der gives 3 tilbud om have. Har ingen af de 3 tilbud interesse, placeres man bagerst på listen.

Det er muligt at blive sat som passiv på listen en gang.
Perioden kan maksimalt være på 3 år. Man kan melde sig passiv på et hvilket som helst tidspunkt, - dog ikke i forbindelse med et afgivet tilbud om have.
Man kan kun melde sig aktiv igen i forbindelse med det årlige fremmøde i maj måned, som der i passivperioden fortsat vil være mødepligt til.
Under en passiv periode bevarer man sin anciennitet på listen, og rykkes løbende op i placering på listen.

Intern venteliste.
Man kan opnoteres på den interne venteliste når man har haft have i 1 år.
Man kan tidligst få anden have efter 2 år.
Ved påbud om manglende pasning af haven slettes man af den interne venteliste.
Intern gennotering kan ske ved 3 år uden påtale for manglende pasning af have.

15
Fodboldspil er forbudt i gangene og på P - pladsen. Fodboldspil henvises til fælleden.

16
Det er forbudt at fodre de vilde katte.

17
Det er forbudt at henkaste al affald på fælleden. Også haveaffald. Overtrædelse medfører en bøde og man skal desuden fjerne det henkastede affald straks. Bødetakst reguleres efter punkt 30.

18
Det er tilladt at have 1 bistade pr. havelod.

19
Repræsentant fra alle haver udskrevet til fællesarbejde efter bestyrelsens anvisning.
Ved sæsonstart udarbejdes arbejdsplan. Ekstra indkald kan forekomme.
Såvel uvarslet som varslet udeblivelse koster bod. Takst reguleres efter punkt 30.

20
Det er ethvert medlems pligt at være behjælpelig med, og selv at overholde ordensregler, vedtægter og de af udlejeren i lejeaftalen nævnte vilkår.

21
Beboelse i foreningen må kun finde sted fra 1. april til 1. november

22
Haverne skal holdes i god orden, hvad enten det er prydhave eller have med biodiversitet. Som minimum skal der oprenses i hæk og 20 cm fra hæk og ind i egen have. Haveejer er pligtig til at beskære træer og buske således, at de ikke vokser ud over foreningens gange.

23
Gældende byggeregler skal til enhver tid overholdes. Se Kolonihaveforbundets hjemmeside – Kreds 1 – byggeregler.http://www.kolonihave-kreds1.dk/
Derudover gælder der regel om at huse skal placeres på linje med sidehaver (10 meter fra forhæk i store haver og 8 meter fra forhæk i mindre haver)
Huse skal placeres i samme side af haverne.
I H/F Kongedybet gælder at overdækkede terrasser højest må udgøre 30 m2
Pigtråd må alene bruges til afskærmning af foreningens ydre grænser mod Kongelundsvej og Fælleden
Skel til naboforeninger skal aftales med naboforening
Havelåge skal lukke indad.

24
Alt nybyggeri og råhusændringer skal fore¬lægges bestyrelsen til godkendelse via tegning, - besty-relsen er pligtig til at oplyse kreds 1 om ændringerne

25
Opsætning af pejse og brændeovne med tilhørende skorstene er ikke tilladt.

26
Havens nummer skal være anbragt således at det er synligt fra foreningens gang.
Medlemmet er pligtig til at opsætte tydelig navneskilt og postkasse i henhold til Postlovens bestemmelser.

27
Bestyrelsen får et honorar, fastsat af generalforsamlingen.

28
Der må i foreningen kun holdes kæledyr. (Krybdyr må ikke holdes i foreningen)
Hunde skal altid føres i snor udenfor den enkelte havelod.

29
Bestyrelsen kan ikke hindres adgang til haverne, for inspektion af hæk, hegn, vand og el installationer, eller bebyggelse

30
Gebyrer for indmeldelse, vurdering, udeblivelse fra pligtarbejde, venteliste, bøde for henkastning af skrald og haveaffald fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

31
Afbrænding af affald må under ingen omstændigheder finde sted. Dagrenovation skal anbringes i Københavns affaldsservices container.

32
Tømning af nat-renovationsbeholder må kun ske i det dertil indrettede tømningstrug i toiletbygningen, og kun fra kl. 21.00 til kl. 08.00. I april og oktober er der ingen restriktioner.

33
2 lejere kan indbyrdes bytte havelod og hus efter bestyrelsens god¬kendelse. Sædvanlig vurdering og betaling følges.

34
Redskaber lånt af foreningen, skal noteres på listen og afleveres om aftenen, i samme stand som de er lånt.

35
AI skydning på foreningens grund er forbudt. Undtaget er foreningsarrangementer.

36
Ethvert medlem er ansvarlig for, at familie og besøgende overholder god ro og orden i haveforeningen, og ikke overtræder vedtægter og ordensregler. Ligeså er ethvert medlem pligtig til at erstatte ødelæggelser, som forårsages af haveejer, dennes familie eller besøgende, på foreningens eller andre medlemmers ejendel.

37
Alle haveejere i H/F Kongedybet forpligtes til at tegne brandforsikring gældende for deres havelod. Bestyrelsen bemyndiges til (på haveejerens regning) at tegne forsikring for de haveejere, der ikke kan/vil dokumentere, at de har en brandforsikring

38
Alle haver i H/F Kongedybet skal have (indadgående) havelåge.
Det gælder låger direkte ud mod havegang, for at undgå at de kan kollidere med trafik på gangareal. Låger i bunden af parkeringsplads har ikke samme risiko for at komme i karambolage med færdsel på gangareal, så de er undtaget.

39
Trailere henvises i sæsonen (1. april til 31. oktober) til p-plads ved fælled. Trailere må ikke hensættes med skrald. Skurvogne og campingvogne må ikke hensættes på foreningens p-arealer.

40
Vedtægternes § 8.1 fastsætter medlemmernes renholdningspligt således:
Medlemmer af haveforeningen er pligtig at holde sin del af vejen udenfor egen have. Pligten består i lugning, renhold, opfyldning af huller i vejen indtil midten af vejen. Hvor vejen støder op til fællesareal (ved p- plads og ved trailerparkering) gælder pligten 1 meter ud fra hæk.

Fællesarbejdet omfatter IKKE fortove ved Kongelundsvej, sti mod H/F Energien og sti til have 28 og 30.

Hjørnegrunde har pasningsforpligtelsen hele vejen rundt.

Alle tidligere særregler er bortfaldet, med mindre de skriftligt er bekræftet i ordensregler eller i vedtægter.